offroadliptov@gmail.com

Kontakt

kontakt : offroadliptov@gmail.com, Liptovský Hrádok 033 01

fakturačná adresa : DOUBLE RED Design s.r.o.

                                Štúrova 20, Brezno 977 01

                                IČO 50 182 218

                                DIČ: 2120199048

                                DIČ DPH: 2120199048

Obchodné podmienky AUTODOLESA

Objednanie cez e-mail kde je potrebné uviesť čo? koľko? a kde? na aké auto? rok? motor? a pod...

Do emailu zadajte názov tovaru a jeho cenu. Nezabudnite do emailu zadať Vaše telefónne číslo, ktoré je potrebné k overeniu objednávky!!! Objednávku pošlite na túto adresu: offroadliptov@gmail.com

Platba a dovoz

Tovar, ktorý si objednáte, Vám bude doručený dobierkou najneskôr do 3dní ak nebolo v ponuke uvedené inak od Vami odoslanej objednávky. Tú Vám potvrdíme mailom alebo sms. Poplatok za poštovné a balné je v závislosti od veľkosti a váhy objednaného tovaru. Po dohode so zákazníkom vieme zabezpečiť aj inú formu dodávky tovaru.

Pre prípadnú reklamáciu nás kontaktujte telefonicky na čísle: offroadliptov@gmail.com

 

Zásady spracúvania osobných údajov súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Prosím prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov? Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť DOUBLE RED Design s.r.o. Štúrova 20, Brezno 977 01, IČO 50 182 218, DIČ: 2120199048, DIČ DPH: 2120199048

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania? Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov: V súvislosti s ponukou poskytovaných služieb, tovaru a činností na našich webových stránkach, v masovokomunikačných prostriedkoch, či osobných stretnutiach spracúvame osobné údajekontaktných osôb zamestnancov právnických alebo fyzických osôb, ktoré sa prejavili záujem o spoluprácu a poskytli nám svoje kontaktné údaje, a to bez súhlasu, na základe zmluvného a predzmluvného vzťahu. Osobné údaje získané cez web sú na účely predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu, informácia o produkte) Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať mailom na offroadclubliptov@gmail.com

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom? Využívame služby externých dodávateľov, ktorí môžu spracúvať osobné údaje. dodávatelia služieb a zmluvní partneri, ktorí vykonávajú obchodnú činnosť v našom mene. Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údajespracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu. Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov a zaslaného životopisu sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje. Právo na opravu osobných údajov: Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Právo na vymazanie (zabudnutie): Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné: na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť, ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: len s Vašim súhlasom, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Právo na prenos osobných údajov: Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? Naša spoločnosť má vymenovanú zodpovednú osobu. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: offroadliptov@gmail.com Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

TOPlist
|Copyright 2013 | AUTODOLESA | Design by © autodolesa